Mono

Sala Sonora, Erandio, 8/V/2015

Mono son

  • Takaakira "Taka" Goto, guitarrista
  • Hideki "Yoda" Suematsu, guitarrista
  • Tamaki Kunishi, bajista, pianista y glockenspiel
  • Yasunori Takada, baterista y glockenspiel