Pangea

Fiesta de 30 aniversario del Muga, Kafe Antzokia, Bilbao, 4/V/2014